Jdi na obsah Jdi na menu
 


Šlechtitelský program-historie

 

ČESKÝ SPORTOVNÍ PONY

 CHOVNÝ CÍL

 Cílem šlechtění je všestranně využitelný pony jezdeckého typu s tvrdou konstitucí, dobrou krmitelností, dlouhověký, nenáročný a odolný proti vnějším vlivům. Konstituce a zdravotní stav musí umožňovat ekonomický celoroční chov ve volném ustájení s výběhem. Důraz je kladen na dobrý charakter, rozvážnost, vysokou inteligenci, ovladatelnost a ochotu k práci. Český sportovní pony je určen především pro sport dětí a mládeže na všech výkonnostních úrovních. Je dobře využitelný jako rodinný kůň pod sedlo a do zápřahu i pro běžný jízdárenský provoz.

KVH se u obou pohlaví pohybuje v rozmezí 111 - 158 cm.

Rozdělení na sekce:       pony KVH 111 – 148cm

                         malý kůň KVH nad 148cm – 158cm

 ŠLECHTITELSKÝ  PROGRAM

 Šlechtění plemene český sportovní pony vychází ze zákona č. 154/2000 Sb., O plemenitbě, šlechtění a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů(plemenářský zákon).

ASCHK vede plemennou knihu pro plemeno český sportovní pony chované na území České republiky. Šlechtění se řídí programem navrženým Radou plemenné knihy. Zabezpečuje sjednocení typu pony chovaných v České republice a systematické zvyšování sportovních předpokladů tak, aby plemeno získalo konkurenční schopnost.

 1.     Současný stav

Chovná populace zahrnuje k roku 2006 cca 580 koní (50 hřebců a 530 klisen)

K 1.12.2009 1105 koní (81 hřebců a 614 klisen)

Počty koní v PK ČSP

 

Rok

Hřebci v chovu

Klisny v chovu

Celkem

2009

48

675

727

2010

42

691

733

2011

51

698

749

2012

44

649

693

2013

 

 

 

2014

 

 

 

2015

 

 

 

Tato populace pony je tvořena jedinci registrovanými bez známého původu a se známým původem s předky různých typů poníků českého chovu, shetlandských a velšských pony, huculských a fjordských koní a v malé míře pak s předky anglických plnokrevníků, arabských koní a českých teplokrevníků.

 2. Plemenné knihy

Do šlechtitelského programu jsou zahrnuti všichni plemenní koně, kteří jsou zapsáni do následující plemenné knihy:

·         plemenná kniha hřebců

·         hlavní plemenná kniha klisen

·         plemenná kniha klisen

·         pomocná plemenná kniha klisen

 

Jednotlivé plemenné knihy jsou rozdělené na sekci pony a sekci malý kůň, o případném zápisu jedince do obou sekcí rozhoduje Rada PK.

 3. Metody chovu

Chovný cíl je zabezpečován čistokrevnou plemenitbou a metodou zušlechťovacího křížení. K chovu mohou být použiti vybraní hřebci zapsaní v plemenné knize, kteří splňují stanovené podmínky a klisny, zapsané v kterémkoliv oddílu plemenné knihy.

 4. Použití jiných plemen

Plemena, která mohou být použita na základě souhlasu Rady PK za předpokladu splnění kritérií, platných pro plemeno český sportovní pony, jsou:

 Pro sekci pony:

hřebci a klisny všech plemen  pony všech rázů 

klisny hucul, hafling, fjord,

            A1/1 s doporučením použít jedince menšího typu s vlastní  (sportovní) výkonností nebo s výkonností potomstva

            Ar1/1 a kříženky arabského původu,

            ČT s doporučením použít jedince menšího  lehčího  typu  s vlastní  sportovní výkonností nebo s výkonností potomstva.

Dále je možno použít po souhlasu Rady plemenné knihy hřebce ČT, CS, MT, PK Kinských, A1/1, Ar1/1 a křížence arabského původu,  případně další plemena podle potřeby.

 Pro sekci malý kůň:

Malý kůň je produktem dvou malých koní mezi sebou nebo potomků zapsaných chovných zvířat povolených plemen, pokud jsou tato chovná zvířata zapsána do plemenné knihy ČSP, sekce malý kůň. Zušlechťující plemeníci zařazení do sekce malý kůň budou mít v zápisu uvedenou odpovídající poznámku.

Povolena jsou následující plemena:

Skupina I: Český sportovní pony sekce malý kůň; analogická evropská plemena chovu malých sportovních koní

Skupina II:      Český sportovní pony – sekce pony

plemena evropských jezdeckých pony

(Connemara

New Forest pony

Welsh pony sekcí B, C a Welsh Cob)

                  Skupina III:    Anglo-Arab

Arab

Arabský polokrevník

                        Arabský plnokrevník

                        Německá plemena jezdeckých teplokrevníků

                               Belgický teplokrevník

                        Dánský teplokrevník

                        Holandský teplokrevník

                        Francouzský jezdecký kůň

                               Anglický plnokrevník

                        Shagya-Arab

                               Český teplokrevník

                        Moravský teplokrevník

                        ST-CS

                       Kůň Kinsky

U plemen ze skupiny III bude Rada PK vybírat vhodné jedince menšího typu                            

 Potomci následujících spojení budou patřit k plemeni Český sportovní pony, sekce malý kůň (viz následující tabulka):

Následující kombinace spojení jsou povolené: 

Povolená plemena

Plemena skupiny I

Plemena skupiny II

Plemena skupiny III

Plemena skupiny I

X

X

X

Plemena skupiny II

X

X

(Spojení stejných plemen nejsou povolená)

X

Plemena skupiny III

X

X

 

 

5. Hodnocení a testování užitkových vlastností

U plemenných koní je hodnocen plemenný typ a pohlavní výraz, původ, stavba těla, výkonnost a zdravotní stav. Jedinci neovladatelní a agresivní jsou při posuzování vyloučeni.

 6. Metody selekce

Používá se metoda pozitivní selekce, přičemž u hřebců je selekční tlak silnější.

Hřebečci a hřebci jsou selektováni při udělování výběru

                                               na základě vlastní sportovní výkonnosti

                                               na základě informací o potomstvu    

Klisny jsou selektovány při zařazování do plemenných knih.

 7. Posuzování sledovaných znaků

U hřebců a klisen se hodnotí dále uvedené znaky tak, aby se vyloučením exteriérových a povahových nedostatků a genetických vad zlepšoval exteriér a výkonnost chovaných koní. Hodnocení a popis exteriéru se provádí před zápisem do plemenné knihy. Hodnocení koní se provádí na svodech, výstavách, výjimečně na základě individuální žádosti u chovatele.

Hodnocení se provádí na základě následujícího schématu:

 Posuzování sledovaných znaků:

 a) plemenný typ a pohlavní výraz                  b1) hlava

b) stavba těla                                                  b2) krk

c) korektnost chodů                                       b3) hrudník a plec

d) krok                                                                       b4) hřbet

e) klus                                                            b5) rámec

                                                                       b6) hrudní končetiny

f) cval                                                             b7) pánevní končetiny

g) skok ve volnosti

h) celkový dojem a vývoj                 

i) výchova a výcvik

a) plemenný typ a pohlavní výraz

žádoucí - všestranný sportovní pony nebo malý kůň, dobře osvalený, souměrný, se suchými klouby, jasně vyjádřený pohlavní výraz

nežádoucí - hrubá nebo lymfatická konstituce, konstituce jemná se setřeným výrazem ponyho, bez pohlavního výrazu

výškové rozmezí je:    111 - 148 cm sekce pony

nad 148-158cm sekce malý sportovní kůň

překročení výškového limitu při zápisu hřebců a klisen do PK schvaluje RPK

barva - povoleny jsou všechny barvy, typy zbarvení a odznaků

 b) stavba těla

cílem je korektní a harmonická stavba těla (bez vad).

 b1) hlava

žádoucí - suchá, velké živé oko, široké nozdry, malé vysoko nasazené ucho

nežádoucí - příliš velká, hrubá hlava, nepřiměřená k tělu, bez pohlavního výrazu, velké ucho

 b2) krk

žádoucí - dostatečně dlouhý, dobře nasazený, osvalený, klenutý u hřebců

nežádoucí - příliš krátký, málo osvalený, jelení krk

 b3) plec a hřbet

žádoucí - dlouhá, šikmá lopatka, široký, hluboký hrudník, středně výrazný kohoutek, pevný hřbet, bedra pevná, dobře vázaná, dobře nasazený a nesený ocas

nežádoucí - slabá, strmá, krátká plec, mělký hrudník, ostrý kohoutek, měkký, prosedlaný nebo kapří hřbet, dlouhá, odsazená bedra, vysoko nebo nízko nasazený ocas

 b4) rámec

 žádoucí - kratší obdélníkový,

nežádoucí - krátký nebo dlouhý rámec, krátké nebo dlouhé končetiny

 b5) hrudní končetiny

podle původu jedince se mohou vyskytovat jemné rousy

žádoucí - pravidelný postoj, suché výrazné klouby, kopyto pravidelné, s tvrdou kvalitní rohovinou

nežádoucí - nepravidelný postoj, málo osvalené, krátké nebo dlouhé,  strmá nebo měkká spěnka, lymfatické klouby, zaškrcená nebo prohnutá holeň, defektní kopyto

 b6) pánevní končetiny

podle původu jedince se mohou vyskytovat jemné rousy

žádoucí - pravidelný postoj, záď mírně šikmá, koleno široké, silné, hlezno suché, dobře zaúhlené, kopyto pravidelné

nežádoucí - nepravidelný postoj, úzké, krátké hlezno

 c) korektnost chodů

žádoucí - zezadu a zepředu pozorovaný pohyb končetin přímý v jedné rovné linii

nežádoucí - nepřímý pohyb končetin, strouhání

 d) krok

žádoucí - pravidelný, lehký, energické vyšlápnutí s překrokem zadních stop před přední

nežádoucí - ztráta taktu, kohoutí krok, krátký krok, bez kmihu a energie

 e) klus

žádoucí - elastický a energický pohyb, se středně vysokou akcí a dobrou prostorností , výrazný posun od zádě s výrazným zapojením hřbetního a záďového svalstva, pohyb předních končetin vychází z uvolněné plece

nežádoucí - s nečistým taktem, málo prostorný chod, plochý pohyb

 f) cval

žádoucí - pohyb ve  cvalu musí vykazovat jasnou fázi vznosu a má být elastický, kmihuplný a lehký. Kůň by se měl sám nést v přirozeném vzpřímení a rovnováze. Kmih tvořený aktivně pracujícíma zadníma nohama by se měl přenášet přes pružící hřbet do předních nohou vykračujících uvolněně z lopatky.

nežádoucí - zejména krátké, ploché a neelastické chody se ztuhlým hřbetem, stejně jako těžkopádné, na předek padající pohyby případně postrádající takt. Nežádoucí jsou i potácivé nebo houpající se pohyby či výrazně rozmetající či jinak nepravidelně došlapující pohyby nohou.

 g) skok ve volnosti

žádoucí - skokový projev vykazující šikovnost, schopnosti a přemýšlení při skákání, ze kterého vyplývá inteligence a uvolněnost.

V průběhu skoku se má kůň nejprve sám zkrátit, rychle se odrazit, výrazně rychle krčit končetiny (karpy by měly být pokud možno na vodorovné linii s lokty koně), vyklenout hřbet za výrazného použití kohoutku a dolů sníženého krku a otevírat skrčené zadní nohy nahoru (bascule, tj. skokový luk).

Při celkovém průběhu skoku by mělo být zachováno tempo pohybu a rytmus cvalu.

nežádoucí - zejména nekontrolované nebo nerozhodné skákání s visícíma nohama, zvednutou hlavou spojenou s prohnutým hřbetem, při němž dochází ke ztrátě tempa pohybu a rytmu cvalu.

 h) celkový dojem a vývoj

Pony i malý kůň musí působit líbivým přátelským dojmem, s ochotou k předvádění a spolupráci. Tělesný vývoj může být ukončen až kolem 6 let podle původu jedince, k čemuž je třeba přihlédnout při posuzování.

 i) výchova a výcvik

Významný znak zvláště vzhledem k tomu, že pony a malí koně jsou určeni pro děti, mládež a amatéry. Ovladatelnost, ochota a jezditelnost poníka nebo malého koně musí být taková, aby s ním mohly v přiměřené míře samostatně zacházet i děti.

Žádoucí: charakterní kůň dobře se chovající ve stáji, výběhu, pod sedlem i v zápřahu. Snáší bez problémů ošetřování kopyt, kování i veterinární zákroky.

Nežádoucí: nervózní, nesoustředěný, líný nebo vzpurný kůň, špatně komunikující. Velmi nežádoucí je jakýkoliv náznak agresivity.

 8. Zdravotní stav

U plemenných koní se požaduje výborný zdravotní stav, plodnost a genotyp bez dědičně podmíněných vad a nemocí.

Klisny: Klisny musí být  při zápisu do PK  a ZV klinicky zdravé (veterinární doklady dle platných předpisů pro přesun koní).

Hřebci: Hřebci musí být při zápisu do PK klinicky zdraví, je kontrolován zdravotní stav očí, zkus a sestouplá varlata  Hřebec musí být prost zlozvyků a nectností

Zdravotní stav potomstva: Posouzení růstu, vývinu, životaschopnosti a exteriéru a zjevných dědičně podmíněných vad při první evidenci pod klisnou.

 9. Odhad plemenné hodnoty

Pro odhad plemenné hodnoty bude použita některá z metodik využívaných vyspělými chovatelskými svazy. K přípravě podkladů pro tento odhad činí ASCHK ČR tyto kroky:
- snaží se podporou některých programů dosáhnout zvýšení četnosti potomstva po jednotlivých plemenících

- hodnocení hříbat pod klisnou, klisniček a klisen na svodech a při zápisu do PK
-  vyhodnocování výsledků sportovních soutěží