Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy Svazu chovatelů českého sportovního ponyhostorie

Stanovy Svazu chovatelů českého sportovního pony

 

Článek I – Název:                        Svaz chovatelů Českého sportovního pony (SCHČSP)

                  Sídlo:                           Olešnice 1

                  Kontaktní adresa:        Bouzov, PSČ 783 25

 

 

Článek II – Činnost a cíle Svazu chovatelů českého sportovního pony

 

1.      Hlavním předmětem činnosti je organizování chovu pony.

2.      Cíl: šlechtění plemene český sportovní pony (ČSP) vhodného pro všechny druhy jezdeckého sportu i pro běžné jezdecké, rekreační a vozatajské využití.

 

 

Článek III – Hlavní úkoly

 

SCHČSP:

1.      zpracovává a průběžně aktualizuje dlouhodobou koncepci rozvoje chovu plemene

2.      prostřednictvím Asociace svazů chovatelů koní ČR zajišťuje vedení plemenných knih v souladu s řádem plemenné knihy a realizaci s tím souvisejících činností

3.      hájí zájmy svých členů a prosazuje je vůči jiným orgánům a organizacím

4.      podílí se na tvorbě a novelizaci právních předpisů a jiných předpisů souvisejících s chovatelskou činností svých členů

5.      soustřeďuje a zpracovává důležité poznatky a zásady z činnosti odborných organizací v tuzemsku i zahraničí a poskytuje členům odborné, informační a poradenské služby

6.      spolupracuje s Českou jezdeckou federací v prověřování výkonnosti ČSP v jezdeckých a vozatajských soutěžích

7.      zabezpečuje propagaci ČSP všemi dostupnými prostředky a vytváří předpoklady pro odbyt

8.      registruje členy a vede jejich evidenci

9.      vykonává a organizuje další činnosti dle potřeb a zájmů svých členů.

 

 

Článek IV – Právní postavení a majetek

 

1.      SCHČSP je dobrovolnou organizací chovatelů a majitelů ČSP a dalších osob, vzniklou za podmínek zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů, která rozvíjí svou činnost na území České republiky. Je občanským sdružením s právní subjektivitou – je právnickou osobou.

 

2.      Jménem SCHČSP jedná předsednictvo, a to prostřednictvím předsedy společně s dalším z členů předsednictva. Předsednictvo může v konkrétních případech písemně zmocnit pouze jednoho z členů předsednictva. Je-li právní úkon učiněn v písemné formě, pak je nutný k jeho platnosti a účinnosti podpis nejméně dvou členů předsednictva. Vnitřním předpisem nebo usnesením předsednictva nebo valné hromady mohou být stanoveny případy, kdy je nutný současný podpis více členů předsednictva.

3.      Předseda SCHČSP zastupuje Svaz jako celek. V případě, že nemůže funkci vykonávat, zastupuje Svaz v neodkladných a nezbytných případech ten člen předsednictva, který je předsednictvem SCHČSP zmocněn.

 

4.      Zdroje příjmů SCHČSP jsou:

 

-         finanční prostředky z dotací MZe ČR

-         zápisné a členské poplatky

-         příspěvky od jiných organizací a sponzorů

-         příjmy z reklamy a propagace

-         příjmy za služby

-         uložené pokuty

-         dary a dědictví

 

SCHČSP je oprávněn zřizovat potřebné účty související s jeho činností, včetně devizových a dalších účtů, v souladu s platnými předpisy.

 

 

Článek V – Členská základna

 

Členskou základnu SCHČSP tvoří:

Řádní členové – fyzické osoby starší 18ti let a právnické osoby respektující řády PK, platí

příspěvky a mají hlasovací právo a právo býti voleni

Ostatní členové – osoby, které mají zájem o rozvoj chovu ČSP, platí příspěvky ve výši jedné

poloviny, nesplňují podmínky pro přijetí za řádné členy, nemají hlasovací právo a nemohou

býti voleni

 

1.      Ke vzniku členství v SCHČSP je nutné schválení písemné přihlášky osoby ucházející se o členství předsednictvem a zaplacení členského poplatku a zápisného. Členství vzniká dnem, kdy jsou splněny obě podmínky uvedené v předchozí větě. Pokud osoba ucházející se o členství zároveň splňuje podmínky kladené na řádného člena, stává se řádným členem, jinak ostatním členem.

 

2.      Členství zaniká:

-         vystoupením člena

-         vyloučením na základě závažného porušení stanov; o tomto vyloučení rozhoduje valná hromada

-         úmrtím či zánikem člena (u právnických osob)

 

3. Práva řádných členů:

-         účastnit se zasedání SCHČSP

-         volit a být volen do orgánů SCHČSP

-         právo na ochranu a podporu svých zájmů v rozsahu vymezeném těmito stanovami a v souladu s nimi

-         podílet se na akcích pořádaných SCHČSP a využívat služeb poskytovaných SCHČSP dle schválených směrnic

-         předkládat návrhy a podněty k činnosti SCHČSP

 

4. Práva ostatních členů:

-         účastnit se zasedání SCHČSP

-         podílet se na akcích pořádaných SCHČSP a využívat služeb poskytovaných SCHČSP dle schválených směrnic

-         předkládat návrhy a podněty k činnosti

 

5. Povinnosti členů:

-         dodržovat stanovy a další dokumenty schválené SCHČSP a obecně platné předpisy

-         zaplatit zápisné a každoroční členský poplatek; členský poplatek ve výši stanovené valnou hromadou se platí jednorázově za celý kalendářní rok, a to nejpozději do konání valné

hromady, nezaplacení poplatku řádně a včas je považováno za závažné porušení stanov

-         souhlasit se zveřejněním chovatelských výsledků pony v jeho vlastnictví

 

 

Článek VI – Organizační struktura svazu

 

SCHČSP je samostatným právním subjektem.

Organizační strukturu tvoří :

-         valná hromada

-         předsednictvo svazu

-         rada plemenné knihy

-         dozorčí komise

 

Valná hromada je nejvyšším orgánem Svazu. Je svolávána minimálně 1 x ročně. Valná hromada schvaluje koncepci a další zásadní dokumenty k rozvoji SCHČSP, volí a odvolává členy předsednictva, rady plemenné knihy a dozorčí komise, usnáší se na výdajích, schvaluje roční hospodářský výsledek, výši zápisného, ročního členského poplatku i ostatních poplatků souvisejících s činností Svazu a rozhoduje o vyloučení člena z SCHČSP. Valnou hromadu svolává předseda SCHČSP formou písemné pozvánky nejméně 10 dnů před datem konání valné hromady (platí datum na poštovním razítku). V pozvánce je uvedeno datum konání valné hromady, místo jejího konání a program.

Mimořádná valná hromada může být svolána na žádost předsednictva svazu nebo poloviny řádných členů.

Usnesení valné hromady je platné, je-li na zasedání přítomno nejméně 50% členů svazu, a je přijato, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy SCHČSP. V případě hlasování o volbě členů předsednictva, rady plemenné knihy a dozorčí komise je k platnosti voleb nutná přítomnost nejméně 50% řádných členů svazu.

V případě, že je na valné hromadě přítomno méně než 50% členů svazu, svolá předseda SCHČSP ihned novou valnou hromadu, na které budou platná všechna usnesení, která budou schválená nadpoloviční většinou přítomných členů SCHČSP.

Protokol z usnesení podepisuje předseda a zapisovatel valné hromady SCHČSP.

 

Předsednictvo má minimálně 3 členy a je voleno valnou hromadou na 4 roky. Z členů předsednictva je poté valnou hromadou zvolen předseda a místopředseda.

V případě odstoupení nebo úmrtí člena předsednictva v průběhu volebního období převezme jeho funkci  místopředseda, případně jiný člen zvolený předsednictvem.

Předseda svolává předsednictvo dle potřeby a řídí práci Svazu v období mezi valnými hromadami.

Zasedání předsednictva je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina  členů a jeho usnesení jsou platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Z každého zasedání je pořizován písemný zápis.

K hlavním úkolům předsednictva dále patří:

-         připravuje podklady pro jednání valné hromady

-         určuje způsoby a prostředky k zajištění rozvoje a rentability činnosti SCHČSP

-         schvaluje přijetí nových členů SCHČSP

-         navrhuje členy Rady plemenných knih

 

Rada plemenné knihy  je pětičlenná a délka jejího funkčního období je 4 roky. Její práva a povinnosti vyplývají z ustanovení řádu PK.

 

Dozorčí komise je dvoučlenná, navrhuje ji předsednictvo a volí ji členové SCHČSP na valné hromadě na čtyři roky. Kontroluje hospodaření svazu, včetně ročního hospodářského výsledku.

 

 

 

Článek VII – Zánik svazu a rozdělení majetku

 

            O zániku SCHČSP může rozhodnout pouze za tím účelem svolaná valná hromada, a to 3/5 většinou z přítomných členů. Přítomna musí být nejméně polovina členů. Ta rozhodne i o rozdělení majetku v souladu s platnými právními předpisy.

 

 

Článek VIII – Zásady hospodaření SCHČSP

               

                Předsednictvo zvolí ze svého středu pokladníka, který vede veškeré finanční úkony spojené s chodem SCHČSP. Zajišťuje vedení jednoduchého účetnictví. Účetní uzávěrka je 31.12. běžného roku, předkládá se předsednictvu a schvaluje ji valná hromada. Podrobnosti ohledně vedení účetnictví a hospodaření s majetkem SCHČSP stanoví vnitřní předpis.

O výši zápisného a členského poplatku rozhoduje valná hromada.

 

 

Článek IX – Závěrečné ustanovení

 

            Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 28. 2. 2009 a nabývají  účinnosti dnem jejich registrace MV ČR podle podmínek zákona č 83/1990 Sb. O sdružování občanů v platném znění. Stanovy mohou být měněny pouze usnesením valné hromady, přičemž pro tuto změnu musí hlasovat nadpoloviční většina členů SCHČSP a přítomno musí být nejméně 50 % členů.

 

V Rozvadovicích dne 28.2.2009

 

 

Místopředseda :   Adolf Odložil